Styrelsen

Styrelseledamöter 2021

  • Ordf. Rolf Fröberg 070 243 61 76
  • Kassör.Maj Hansson 073-9855389
  • Sekreterare.Göran Johansson 073-3681034
  • Uno Edvardsson 16156
  • Birgitta Jacobsson 070 403 04 00
  • Marie Edwardsson 16156
  • Uno Eliasson
  • Per Johansson 18292
  • Olle Näverstedt 91159
  • Gert-Inge Claesson 070 675 09 01

Stadgar för Lygnareds förening.

§1 Föreningens målsättning är: Att verka för bevarandet av Lygnareds gamla skola samt för områdets miljö. Att vara en samlingspunkt för trakten. Att i samverkan med Lygnareds Kapellstiftelse verka för områdets utveckling och bevarande.

 

§2 Medlemskap: Rätt till medlemskap äger varje person som sympatiserar med föreningens målsättning. Ett medlemskap innefattar en familj.Varje familj har max två röster.Fullmakter godkännes inte.

 

§3 Medlemsavgift. Den årliga avgiftens storlek fastställes på årsmötet.

 

§4 Organisation: Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. Föreningens verksamhet utövas av den på  årsmötet valda styrelsen. Styrelsen består av  ordförande och 7 ledarmöter samt 2 suppleanter. Hälften av ledarmöterna väljs varje år. Ordföranden väljs för en period av 1 år. Mandat tiden  för övriga ledamöter är 2 år.För suppleanterna är mandattiden 1 år. Sekreterare och kassör  utses av styrelsen. På årsmötet väljes 2 revisorer och 2 revisorsuppleanter.Mandatperiod 1år. Till valberedning väljes 3 personer.1 st väljes på 1 år och  2 st väljes på  2 år ,växelvis.

 

§5 Revision: Revisorerna skall granska föreningens räkenskaper och förvaltning samt lämna revisionsberättelse på årsmötet.

 

§6 Sammanträden: Under verksamhetsåret skall föreningen ha minst  4 styrelsemöten samt ett årsmöte. Styrelsen är beslutsmässig när minst 5 ledamöter är närvarande.Vid lika antal röster har föreningsordföranden utslagsröst. Årsmöte skall hållas under första kvartalet.Datum för årsmöte skall meddelas i utskick till  medlemmarna senast  3 veckor innan. Vid föreningens årsmöte skall,förutom stadgeenliga val,behandlas verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse, samt fråga om ansvarsfrihet. Protokoll skall föras vid varje styrelsemöte.

 

§7 Ändring av stadgar: Ändring av dessa stadgar kan endast ske på föreningens årsmöte.Förslag till ändring eller tillägg skall inlämnas till styrelsen senast en månad före årsmötet.

 

§8 Folkrörelsernas arkiv: Styrelsen utser i samband med sin konstituering,en medlem till arkivansvarig.Föreningens handlingar skall arkiveras i Folkrörelsernas arkiv.

 

§9 Motioner: Motion till årsmötet kan väckas av varje medlem. Motion skall vara styrelsen tillhanda senast en  vecka före årsmötet.

 

§10 Upplösning: Beslut om föreningens upplösning skall fattas vid två på varandra  följande årsmöten.Om minst 5 av föreningens medlemmar vill fortsätta verksamheten,kan upplösning ej ske. Vid ev upplösning av föreningen skall dess tillgångar tillfalla Lygnareds Kapellstiftelse för att användas till reparation och underhåll av stora skolbyggnaden.